• Warunki Gwarancji

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DJI:

Gwarant: SZ DJI BaiWang Technology Co, Building No.1.2.7.9,Baiwang Creative Factory, No.1051,Songbai Road,Nanshan Xili District,Shenzhen,China
Dystrybutor: Firma INNPRO Robert Błędowski, - Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski oraz Rekomendowany Serwis Produktów Marki DJI

1) Okres Gwarancji wynosi:
 • 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu), za wyjątkiem produktów Outletowych (produktów używanych), gdzie okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty aktywacji zakupionego produktu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.
 • 12 miesięcy od daty sprzedaży na części oraz akcesoria podlegające zużyciu takie jak: akumulatory, kable, obudowy, śmigła.
2) Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwarantem.
3) Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez nabywcę urządzenia pochodzącego z dystrybucji INNPRO do siedziby sprzedawcy końcowego wraz z widocznym numerem seryjnym oraz ważnym dowodem zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT). Serwis gwarancyjny może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.
4) Gwarant zapewnia, że każdy zakupiony produkt marki DJI będzie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, zgodnego z opublikowanymi materiałami dotyczącymi produktu. Materiały opublikowane przez DJI obejmują między innymi podręcznik użytkownika, instrukcję obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i komunikaty serwisowe.
5) Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.
6) Gwarancja nie obejmuje:
 • Jakiejkolwiek wady powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa. Mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanej w nim wady. Jakiejkolwiek wady powstałej w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę).
 • Uszkodzenia lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem.
 • Uszkodzenia w skutek Katastrofy lub obrażeń od ognia spowodowanych czynnikami nieprodukcyjnymi, w tym, ale nie wyłącznie błędami operatora.
 • Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem lub otwieraniem obudowy, niezgodnie z oficjalnymi instrukcjami użytkowania.
 • Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkowania.
 • Uszkodzeń spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.
 • Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki.
 • Uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w oficjalnych instrukcjach użytkowania.
 • Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.)
 • Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.)
 • Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.)
 • Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, którą określono w instrukcji użytkowania.
 • Uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.
 • Uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części.
 • Uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze.
 • Nieprzerwanego lub wolnego od błędów użytkowania produktu.
 • Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
 • Wszystkich programów, dostarczonych wraz z produktem lub zainstalowanych później.
 • Awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które DJI może dostarczyć lub zintegrować z produktem DJI na żądanie.
 • Uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż DJI
 • Produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną.
 • Części i akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowań, trudno do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów, akumulatorów, itp.
 • Czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika.
 • Uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy.
7) Gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany lub oficjalny serwis Gwaranta w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 60 dni roboczych.
8) Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego lub po stronie oficjalnego serwisu marki DJI.
9) W ramach napraw gwarancyjnych, Gwarant realizuje naprawy sprzętu DJI posiadającego gwarancję DJI samodzielnie lub za pośrednictwem oficjalnego serwisu DJI na terenie UE.
10) Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w pełni zabezpieczonego przed uszkodzeniami podczas transportu, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do sprzedawcy. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi klient.
11) W przypadku stwierdzenia usterki klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu.
12) Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, na prośbę nabywcy. Sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. Jeżeli nabywca nie przekazał serwisowi danych adresowych wysyłka po naprawie nie będzie realizowana. Jeżeli zgłaszający z jakichkolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), przesyłka zostanie zwrócona do serwisu, a ponowna wysyłka produktu z serwisu do nabywcy odbędzie się na koszt nabywcy.
13) Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli producent stwierdzi na piśmie iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.
14) Jeżeli zostanie ujawniona usterka w elemencie zestawu, należy dostarczyć do serwisu urządzenie jak i dowód zakupu całego zestawu.
15) Podczas świadczenia usług gwarancyjnych, Gwarant odpowiada za utratę lub uszkodzenie produktu tylko gdy jest on w jego posiadaniu.
16) Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za: Utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w produkcie. Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi. Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do przepisów prawa na terenie Polski i innych krajów.
17) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku kiedy nabywca jest konsumentem. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, rękojmia zostaje wykluczona Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DUALTRON, KAABO, NAMI:

1) Gwarant: Producent/Dystrybutor
2) Hulajnogi elektryczne zakupione do dnia 29.02.2020 są objęte gwarancją wynoszącą 12 miesięcy od daty zakupu.
3) Hulajnogi elektryczne zakupione od dnia 01.03.2020 są objęte gwarancją wynoszącą 24 miesiące od daty zakupu.
4) Od dnia 01.03.2021 okres gwarancji na zakupione nowe hulajnogi wynosi 24 miesiące jedynie w przypadku zarejestrowania produktu pod linkiem: https://forms.gle/8ugrVotVjfQ6cLjJA
5) Brak rejestracji produktu w terminie maksymalnie 30-tu dni od daty zakupu skraca okres gwarancji do 12 miesięcy.
6) Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich montażu przez autoryzowany serwis gwarancyjny. W przeciwnym razie części nie są objęte gwarancją.
7) Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej. Obowiązek wykazania, że wada nie wynika z przyczyn tkwiących w towarze, w chwili zawarcia umowy sprzedaży spoczywa na serwisie gwaranta jedynie w przypadku gdy wada zostanie zgłoszona za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://zwinnemiasto.pl/formularz-reklamacyjny/ maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakupu.
8) Serwis gwarancyjny jest zobowiązany do realizacji zgłoszonej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia hulajnogi do naprawy. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być zachowany z przyczyn niezależnych, Klient zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną. Na czas rozpatrywania gwarancji i naprawy nie wydaje się hulajnogi zastępczej.
9) Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę uszkodzonych części, realizowaną bezpłatnie przez autoryzowany serwis w przypadku, kiedy wykryta wada powstała z winy producenta i uniemożliwia użytkowanie hulajnogi zgodnie z jej przeznaczeniem.
10) Reklamowane urządzenie powinno być dostarczone wraz z wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do prawidłowego działania urządzenia, czyste, z czytelnym numerem seryjnym.
11) Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://zwinnemiasto.pl/formularz-reklamacyjny/
12) Sprzęt należy dostarczyć do serwisu w stanie kompletnym tj. wraz z instrukcjami, oprogramowaniem, pełnym wyposażeniem (zasilacz, okablowanie itp.), oryginalnym opakowaniem zabezpieczającym lub opakowaniem zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez oryginalne opakowanie.
13) Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie kopii dokumentu poświadczającego zakup sprzętu oraz zawarcie w formularzu reklamacyjnym szczegółowego opisu usterki.
14) Czyszczenie urządzeń nie wchodzi w skład usługi gwarancyjnej. Koszt czyszczenia jest ustalany indywidualnie.

ZAKRES GWARANCJI

1) Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne (materiałowe, produkcyjne), które ujawniły się w urządzeniu w okresie nie dłuższym niż okres gwarnacji opisany powyżej.
2) Gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie osobie fizycznej lub prawnej, która dokonała zakupu urządzenia i dysponuje dowodem zakupu.
3) W przypadku klientów niebędących konsumentem, następuje wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
4) Gwarancja dla klientów niebędących konsumentem wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarant ani sprzedawca nie zwracają kosztów przesyłek z hulajnogami wysyłanymi do i z Polski, koszty te za każdym razem, w całości obciążają wyłącznie nabywcę.
5) Gwarant pokrywa koszt wysyłki hulajnóg naprawianych w ramach gwarancji, które są realizowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną. Koszty transportu hulajnóg do i z serwisu obciążają nabywcę w przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną.
6) Baterie i akumulatory objęte są okresem gwarancji wynoszącym 6 miesięcy licząc od daty zakupu.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

1) Części, elementy i materiał, które zgodnie z zaleceniami eksploatacji podlegają zużyciu przed upływem okresu gwarancji, np. klocki i szczęki hamulcowe, opony, zużyte elementy zawieszenia, baterie, itp.
2) Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych oraz związanych z obecnością wody i wywołanych nimi usterek.
3) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą pracą instalacji elektrycznej użytkownika lub innych instalacji zbiorczych.
4) Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia ponad normy jego eksploatacji przewidziane w instrukcji obsługi.
5) Uszkodzenia spowodowane stosowaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
6) Uszkodzenia spowodowane brakiem zalecanych w instrukcji obsługi czynności serwisowych i konserwacyjnych.
7) Uszkodzenia powstałe w wyniku napraw i innych czynności przeprowadzanych przy urządzeniu przez nieautoryzowane na piśmie przez Gwaranta podmioty.
8) Uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek i zmian konstrukcyjnych, zmian parametrów pracy urządzenia itp. czynności.
9) Zmniejszenia się zasięgu jazdy hulajnogi elektrycznej wynikające z naturalnego zużycia eksploatacyjnego baterii akumulatorowych lub używania hulajnogi w temperaturze otoczenia poniżej 5°C.
10) Usterek powstałych w wyniku eksploatacji hulajnogi elektrycznej niezgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi.
11) Zwarcia instalacji wynikłej z nieprawidłowego podłączenia hulajnogi elektrycznej do ładowania lub w wyniku wadliwej instalacji znajdującej się poza urządzeniem.
12) Oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, takich jak: powódź, pożar, grad, uderzenie pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania oraz działania sił przyrody.
13) Wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji hulajnogi elektrycznej.
14) Gwarancja nie uwzględnia zmniejszenia się zasięgu jazdy urządzenia i/lub jego maksymalnej prędkości wynikających z czynników zewnętrznych, takich jak waga użytkowników, styl jazdy, ukształtowanie terenu, rodzaj nawierzchni, temperatura zewnętrzna otoczenia, warunki pogodowe.
15) Produkty uszkodzone podczas transportu nie podlegają procedurom gwarancyjnym.

WYGAŚNIĘCIE GWARANCJI

1) Jeżeli naprawy lub inne ingerencje w hulajnogę nie były przeprowadzone bezpośrednio przez serwis autoryzowany.
2) W wyniku nieprawidłowej eksploatacji hulajnogi niezgodnej z jej przeznaczeniem.
3) Niezastosowania się do instrukcji obsługi hulajnogi oraz instrukcji użytkowania baterii akumulatorowych.
4) Dokonania samowolnej modyfikacji hulajnogi.
5) Naprawy i wymiany części, podzespołów i zespołów objętych gwarancją bez otrzymania pisemnej zgody serwisu autoryzowanego.
6) Dokonania rozbiórki hulajnogi elektrycznej.